Neem contact op

Algemene voorwaarden

Definities
Artikel 1

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. de ondernemer: de verkoper/opdrachtnemer, die met de afnemer een overeenkomst aangaat met betrekking tot de koop van een keuken, dan wel onderdelen daarvan en/of in verband met de koop te verrichten werkzaamheden;
b. de afnemer: de koper/opdrachtgever, of één ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de ondernemer een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht
c. aflevering: de feitelijk aanbieding van de gekochte goederen aan de afnemer;
d. oplevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen goederen en/of het werk.
1.2 Werkzaamheden als in lid 1.1a wordt verstaan het monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van de keukens dan wel onderdelen daarvan.

Toepasselijkheid
Artikel 2:

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle door De Mulder Keukens op Maat gesloten overeenkomsten van koop en tot het verrichten van werkzaamheden.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 De afnemer met wie eenmaal onder de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de ondernemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

Offertes, totstandkoming overeenkomsten, wijzigingen
Artikel 3:

3.1 Tenzij op de offerte uitdrukkelijk een geldigheidsduur vermeldt is een offerte van De Mulder Keukens op Maat geheel vrijblijvend.
3.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de afnemer de orderbevestiging heeft ondertekend.
3.3 Het in het voorafgaande lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op wijzigingen in bestaande overeenkomsten.
3.4 Een offerte is gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door de ondernemer gedane opmetingen. De afnemer is verplicht de ondernemer te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.
3.5 Tenzij anders uit de offerte blijkt, is niet in de offerte begrepen:
electriciens-, loodgieters-, metsel, stukadoors- en schilderswerk, takel- en hijswerk, breek-, hak- en timmerwerk, het vlak- en schoonmaken van vloeren.
3.6 De ondernemer behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, de intellectuele eigendom voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van de ondernemer onverwijld teruggegeven te worden.

Wijze van uitvoering overeenkomst
Artikel 4:

4.1 De ondernemer is gehouden de overeenkomsten op zorgvuldige wijze uit te voeren, zoals het een goed ondernemer betaamt.
4.2 De ondernemer bepaalt de wijze waarop de overeenkomst dient te worden uitgevoerd. De ondernemer is verplicht de afnemer tevoren over de wijze waarop aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven in te lichten.
4.3 De ondernemer is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de afnemer de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
4.4 De afnemer is verplicht alle medewerking te verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst.

Levering en leveringstermijnen
Artikel 5:

5.1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn,
waarbinnen deze moet zijn uitgevoerd. De opgave van de levertijd geschiedt in eerste instantie bij benadering. De exacte levertijd kan door de ondernemer eerst worden vastgesteld na het inmeten van de keuken van de afnemer.
5.2 De ondernemer zal de opgegeven termijn waarbinnen een opdracht moet worden uitgevoerd zoveel mogelijk in acht nemen.
5.3 Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de ondernemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
5.4 Indien de datum van levering de afnemer door omstandigheden niet gelegen komt, en de afnemer de
datum van levering wenst te wijzigen, dient de afnemer 50% van de totale hoofdsom aan de ondernemer
te voldoen uiterlijk 1 dag voor de in eerste instantie vastgestelde leverdatum, tenzij de afnemer
tenminste 9 weken voor de in eerste instantie vastgestelde leverdatum aan de ondernemer aangeeft de leverdatum te willen wijzigen. Bij gebreke van tijdige betaling is de ondernemer gerechtigd de levering op te schorten.
5.5 Als afnemer niet heeft voldaan aan enige betalingsverplichtingen uit vorige leveringen is ondernemer gerechtigd de aflevering van de gekochte goederen op te schorten.
5.6 Het risico van de gekochte goederen is voor afnemer vanaf het tijdstip van aflevering.

De op/aflevering
Artikel 6:

6.1 Tenzij anders is overeengekomen wijst de ondernemer de afnemer er tijdig voor de op/aflevering op dat de afnemer op straffe van een vergoeding van direct schade en kosten verplicht is ervoor te zorgen dat:

 • De plaats waar de op/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten;
 • De plaats waar de op/aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op/aflevering mogelijk te maken;
 • De vloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en van losse gedeelten en bezemschoon ter beschikking wordt gesteld;
 • De vloeren vlak zijn;
 • De muren vlak en haaks zijn;
 • In de ruimte waar gewerkt moet worden electriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is;
 • Het pand waarin gewerkt moet worden glasdicht is;
 • De afmetingen van de ruimte voldoen aan de maten, als vermeld in door de afnemer beschikbaar gestelde tekeningen, voor zover met dergelijke tekeningen wordt gewerkt;
 • De installatiepunten, de leidingen en de lozingen aanwezig conform de tekening en de voorschriften van de ondernemer;
 • De afvoer van de riolering en de eventuele afvoer van de afzuigkap in orde zijn;
 • Overigens aan alle bouwkundige voorschriften die invloed hebben op de plaatsing van de keuken dan wel onderdelen daarvan is voldaan.

6.2a De ondernemer stelt de afnemer ervan op de hoogte dat deze hem kennis moet geven van bijzondere omstandigheden die het gebruik van een lift, takel of kraan noodzakelijk maken. In dat geval wordt in de overeenkomst geregeld voor wiens rekening en risico de bijzondere hulpmiddelen komen.
b Bij onjuiste of onvolledige informatie door de afnemer zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening.
c Schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen is voor risico en rekening van degene die het gebruikt, tenzij de schade hem niet kan worden toegerekend.
6.3 De werkzaamheden worden verricht gedurende de binnen het bedrijf van de ondernemer geldende normale werktijden (08.00 tot 17.30 uur), tenzij anders overeengekomen.

Garantie
Artikel 7:

7.1 De uitvoering van de overeenkomst moet de kwaliteiten en eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.
7.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, wordt de garantie volgens het volgende systeem:

 • De ondernemer verleent gedurende 5 jaren garantie ten aanzien
  van gebreken aan door hem vervaardigde en geïnstalleerde goederen. Deze garantie heeft uitdrukkelijk alleen betrekking op de constructie en het lakwerk van de geleverde keuken.
 • Op de inbouwapparatuur verleent de ondernemer 2 jaar fabrieksgarantie, tenzij anders
  schriftelijk overeengekomen. – Garantie op graniet, composiet en kunststof werkbladen verleent de ondernemer 5 jaar
  garantie mits door ons gemonteerd.
 • Op glas, spiegels e.d. wordt geen garantie verleend.

7.3 De ondernemer verleent geen garantie voor uitgevoerde reparatiewerkzaamheden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.4 Deze garantie geldt niet in het geval door anderen dan De Mulder Keukens op Maat onoordeelkundig reparaties zijn uitgevoerd of sprake is van niet normaal en ondeskundig gebruik
7.5 Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.
7.6 Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen sluit elke klacht uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.
Onder onoordeelkundige behandeling wordt in ieder geval verstaan het niet plegen van onderhoud overeenkomstig de schriftelijk door de ondernemer verstrekte onderhoudsvoorschriften.

Prijzen
Artikel 8:

8.1 Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. en zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte geldende kostenfactoren.
8.2 Wijzigingen in de kostenfactoren voordat de opdracht is uitgevoerd geven de ondernemer het recht tot doorberekening in de prijzen, zonder dat de overeenkomst derhalve kan worden ontbonden

Betalingen
Artikel 9:

9.1 Met uitzondering van gevallen waarbij de ondernemer en de afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dient de betaling als volgt te geschieden:
Er wordt geen aanbetaling gehanteerd, het totaalbedrag dient 2 werkdagen voor de leverdatum op de rekening van de ondernemer te zijn bijgeschreven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In geval van levering van (keuken)apparatuur of het verrichten van (renovatie)werkzaamheden dient betaling plaats te vinden binnen 8 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
9.2 Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn.
9.3 De ondernemer stuurt afnemer na het verstrijken van de betalingstermijn 1 betalingsherinnering, waarin hij deze op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 8 dagen te betalen
9.4 Het niet tijdig voldoen van uw aanbetaling geeft de ondernemer het recht de levering op te schorten.
9.5 Over de periode dat de afnemer gezien het bepaalde in lid 3 in gebreke is, is hij een rente ad 1% per maand verschuldigd over de hoofdsom. Voorts komen de incasso-kosten van niet tijdig betaalde vorderingen voor rekening van de afnemer, daaronder mede begrepen de kosten voor juridische en andere bijstand, welke kosten tenminste gesteld worden op 15%
van de hoofdsom, met een minimum van € 500,–

De annulering
Artikel 10:

10.1 Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen.
Het percentage bedraagt 50% indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt op het moment dat de exacte leverdatum reeds is vastgesteld.
10.2 De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade als gevolg van de annulering groter is.

Extra kosten, meerwerk en/of minder werk
Artikel 11:

11.1 Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk zal schriftelijk tussen de ondernemer en de afnemer worden overeengekomen. Eventueel minderwerk zal door de ondernemer naar billijkheid in mindering worden gebracht op het totale factuurbedrag.

Klachten/Reclames
Artikel 12:

12.1 Klachten over de geleverde goederen moeten door afnemer binnen 8 dagen nadat hij een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken aan ondernemer melden
12.2 Indien de afnemer de hoogte van een factuurbedrag betwist, dient hij zijn bezwaren schriftelijk binnen 8 dagen na de datum van levering aan de ondernemer mede te delen, op straffe van verval van het recht van reclame.
12.3 Wanneer afnemer tegen het advies van de ondernemer in bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten is, mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten.
12.4 In geval van een gerechtvaardigde klacht heeft de ondernemer de keuze tussen aanpassing van het factuurbedrag dan wel het herstellen of opnieuw verrichten van eventuele afgekeurde werkzaamheden.
Algemene leveringsvoorwaarden: De Mulder Keukens op Maat BV
Pagina 5 van 6
12.5 De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook en hoe ook genaamd die het gevolg is van oorzaken die de ondernemer niet kende noch behoorde te kennen zoals:

 • extreme veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage
 • een blijvend te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten.

Eigendomsvoorbehoud
Artikel 13:

13.1 Geleverde en nog niet volledig betaalde goederen blijven eigendom van ondernemer.
13.2 In geval van niet-betaling, staking van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van de afnemer is de ondernemer gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst of dat gedeelte daarvan hetwelk op die datum nog uitgevoerd moet worden, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en de nog niet (volledig) betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd de rechten van de ondernemer om vergoeding te verlangen voor eventuele schade of verlies, dat door een en ander mocht ontstaan.

Zekerheden
Artikel 14:

De ondernemer is steeds gerechtigd om van de afnemer voldoende zekerheid te verlangen voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen en de uitvoering of verdere uitvoering van overeenkomsten op te schorten totdat de verlangde zekerheid zal zijn gesteld.

Overmacht
Artikel 15:

Indien ten gevolge van overmacht –waaronder in ieder geval wordt verstaan niet of niet tijdige levering door toeleveranciers- de nakoming van de overeenkomst van de zijde van de ondernemer wordt bemoeilijkt of belemmerd, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst eenzijdig ontbonden te verklaren, dan wel de levering uit te stellen. De ondernemer is alsdan niet verplicht tot het betalen van enigerlei vergoeding ter zake van eventueel door de afnemer door de annulering geleden schade.

Aansprakelijkheid
Artikel 16:

16.1 Behoudens opzet of grove schuld is de ondernemer niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van door haar bij de uitvoering van haar activiteiten ingeschakelde werknemer of derden.
16.2 In alle gevallen waarin de ondernemer gehouden zal zijn tot de betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan het bedrag dat door de verzekeraar terzake van deze schade wordt uitgekeerd.

Geschillen
Artikel 17:

Alle geschillen die voortkomen uit overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer, en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste instantie worden berecht door de arrondissementsrechtbank te Roermond.

Toepasselijk recht
Artikel 18:

Op alle door ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Deponering
Artikel 19:

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 20-11-2018 ter griffie van de Kamer van Koophandel onder nummer CRM_1204460.